ԱՆՎՃԱՐ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՎՃԱՐ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ Անվճար իրավական օգնության — իրավական օգնություն, որը երաշխավորվում է պետության կողմից ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն տրամադրվում է Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, տեղական բյուջեների և այլ աղբյուրներից Անվճար իրավական օգնությունը բաժանվում է երկու տեսակի անվճար առաջնային իրավական օգնություն և անվճար միջնակարգ իրավական օգնություն. Անվճար առաջնային իրավական օգնություն տեսակ է պետական երաշխիք, որը կայանում է նրանում, տեղեկացնելով անձի ՝ իր իրավունքների եւ ազատությունների, կարգով դրանց իրականացման, վերականգնման դեպքում դրանց խախտման եւ բողոքարկման կարգը որոշումների, գործողությունների կամ անգործության պետական իշխանության մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պաշտոնատար և ծառայողական անձանց: Այսպիսով, առաջնային անվճար իրավական օգնություն կարող են ստանալ անվճար խորհրդատվություն, իրավաբանական եւ այլ հարցերի