ԶՐՈՒՑԵԼ Է ԻՐԱՎԱԲԱՆ ԱՌՑԱՆՑԶՐՈՒՑԵԼ Է ԻՐԱՎԱԲԱՆ ԱՌՑԱՆՑ