ԱՆՎՃԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԱՆՎՃԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Անվճար փաստաբանական օգնություն ձեւով իրավական խորհրդատվության բանավոր եւ գրավոր, պարզվում է փաստաբանների հանդիսացող մասնակիցների հետ պետական համակարգի անվճար իրավաբանական օգնության համար, եւ կազմում են նրանց համար դիմումներ, բողոքներ, միջնորդություններ և իրավական բնույթի այլ փաստաթղթեր հետևյալ դեպքերում

) կնքումը, փոփոխումը, դադարեցումը, ճանաչում է անվավեր գործարքներ անշարժ գույքի պետական գրանցում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների և գործարքների հետ (այն դեպքում, եթե բնակարանը, բնակելի տունը կամ դրանց մի մասի միակ բնակելի տարածության քաղաքացու եւ նրա ընտանիքի);

) իրավունքի ճանաչումը բնակելի տարածք, ապահովելով բնակելի տարածության պայմանագրով սոցիալական վարձում, պայմանագրով վարձում է բնակելի շինության համար նախատեսված բնակության որբ երեխաների եւ երեխաների, առանց ծնողական խնամքի մնացած անձանց թվից որբ երեխաների եւ երեխաների, առանց ծնողական խնամքի մնացած, լուծումը և պայմանագրի դադարումը սոցիալական վարձում բնակելի շինության վտարում են բնակելի տարածքի (այն դեպքում, եթե բնակարանը, բնակելի տունը կամ դրանց մի մասի միակ բնակելի տարածության քաղաքացու եւ նրա ընտանիքի), լուծումը և պայմանագրի դադարումը վարձում բնակելի շինության, համար նախատեսված բնակության որբ երեխաների եւ երեխաների, առանց ծնողական խնամքի մնացած անձանց թվից որբ երեխաների եւ երեխաների, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին վտարում են նշված բնակելի տարածության;

) ճանաչումն ու պահպանումը հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի, իրավունքի մշտական (անժամկետ) օգտագործման, ինչպես նաեւ իրավունքի ցմահ տիրապետման հողամասով (այն դեպքում, եթե վիճելի հողամասում կամ դրա մասում գտնվում են բնակելի տունը կամ դրա մի մասը, որոնք հանդիսանում են միակ բնակելի տարածության քաղաքացու եւ նրա ընտանիքի);

) սպառողների իրավունքների պաշտպանություն (տրամադրման մասով կոմունալ ծառայությունների);

) մերժումը գործատուի եզրակացությունը աշխատանքային պայմանագրի խախտելու երաշխիք, սահմանված է Աշխատանքային օրենսգրքով, վերականգնել աշխատանքում, տույժը վաստակի, այն ժամանակ ստիպողաբար»ամերիկյան բլուրներ, բարոյական վնասի փոխհատուցում’ պատճառված ոչ իրավաչափ գործողություններով (անգործությամբ) գործատուի;

) ճանաչումը քաղաքացուն գործազուրկ եւ սահմանումը գործազրկության նպաստի;

) պատճառված վնասի հատուցումը կերակրողի մահվամբ կամ առողջության այլ վնասման հետ կապված աշխատանքային գործունեության կամ արտակարգ իրավիճակի հետ;

) տրամադրումը սոցիալական աջակցության միջոցառումների, մատուցման բնույթի պետական սոցիալական օգնություն, տրամադրում սուբսիդիաների վճարման բնակելի ու կոմունալ ծառայությունների;

) նշանակումը, վերահաշվարկ և տույժը աշխատանքային կենսաթոշակների ծերության, կենսաթոշակների հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության և ծննդաբերության, գործազրկության, աշխատանքային կամ մասնագիտական հիվանդության, երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի, ամսական երեխայի խնամքի նպաստ, սոցիալական թաղման նպաստի;

) եւ վիճարկումն հայրության (մայրության), ալիմենտի բռնագանձումը;

) հաստատում, որդեգրման, խնամակալության կամ հոգաբարձության»որբերի եւ երեխաների, առանց ծնողական խնամքի մնացած պայմանագրի կնքումը իրականացման մասին խնամակալության կամ հոգաբարձության նկատմամբ նման երեխաների հետ;

) իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանությունը որբ երեխաների եւ երեխաների, առանց ծնողական խնամքի մնացած անձանց թվից որբ երեխաների եւ երեխաների, առանց ծնողական խնամքի մնացած;

) վերականգնում տուժած քաղաքացիների քաղաքական ճնշումների;

) գործունակության սահմանափակում;

) բողոքարկումը խախտումների քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների, երբ օգնում հոգեբուժական օգնության;

) բժշկասոցիալական փորձաքննությունը և վերականգնումն հաշմանդամներին.

) բողոքարկում արտադատական կարգով ակտերի պետական իշխանության մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց

) վերականգնումը գույքային իրավունքների, անձնական ոչ գույքային իրավունքների, արդյունքում խախտված արտակարգ իրավիճակի հետեւանքով պատճառված վնասը հատուցելու արտակարգ դրություն